Privacyverklaring De Zaak van Rob

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van De zaak van Rob aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. De zaak van Rob is statutair gevestigd te de Eindhovenseweg 44 (5554 AC) in Valkenswaard en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 17128114. De zaak van Rob is per e-mail te bereiken via info@dezaakvanrob.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe De zaak van Rob omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft De zaak van Rob aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.

De verwerking van persoonsgegevens door De zaak van Rob valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De zaak van Rob behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28-05-2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u een contactformulier via onze website invult. Bij het invullen van het contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn uw naam en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te kunnen nemen en om u te informeren over diensten van De zaak van Ruud.

Uw e-mailadres is nodig voor het onderhouden van contact met u, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn.

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief van De zaak van Ruud door een e-mail te zenden aan info@dezaakvanrob.nl.

De rechtsgrond voor het verzamelen van uw persoonsgegevens is de toestemming die u geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij het invullen van het contactformulier of het inschrijven voor de nieuwsbrief.

De persoonsgegevens worden 7 jaar bewaard na het beëindigen van levering van de diensten door De zaak van Rob of 12 maanden na het hebben van contact verwijderd uit het systeem van De zaak van Rob.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan De zaak van Rob te verstrekken, is De zaak van Rob niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat De zaak van Rob niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij u.

Cookies  
De zaak van Rob maakt op haar website gebruik van cookies, zoals Google Analytics. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van De zaak van Rob bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt De zaak van Ruudom een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de De zaak van Rob. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. De zaak van Rob is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. De zaak van Rob raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door De zaak van Rob zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de Website verzorgd of een door De zaak van Rob ingeschakelde pakketdienst. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van De zaak van Rob.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als De zaak van Rob op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging
De zaak van Rob heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Ook met betrekking tot derde partijen heeft De zaak van Rob beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo heeft De zaak van Rob met derden die uw persoonsgegevens verwerkt, een verwerkingsovereenkomst gesloten. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

Uw privacyrechten
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kan hiervoor contact opnemen met info@dezaakvanrob.nl. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren.

Indien u een klacht wil indienen over De zaak van Rob met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een mail te sturen naar info@dezaakvanrob.nl.Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe u dit dient te doen, treft u aan via deze link.

0